Általános Szerződési Feltételek – régi

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

 1. A szerződő felek

 

 • superwell.hu online áruházat (a továbbiakban: Online Áruház) a Penta Pharma Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:“Szolgáltató”) üzemelteti.
 • A Szolgáltató székhelye: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. II. em. 10.
 • adószáma: 10306981-2-41,
 • cégjegyzékszáma: 01-09-323192,

 

 • Csak azok a személyek vehetik igénybe a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást, akik elfogadják az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF), hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint regisztrált felhasználói az Online Áruháznak (a továbbiakban: Felhasználó).

 

 

 1. A szolgáltatás igénybevétele

 

 • A megrendelések leadása az Online Áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Felhasználók részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A termékek kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó.

 

 • A „megrendelem” gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, termékmegnevezést, cikkszámot, darabszámot, megrendelő nevét, e-mail címét, telefonszámát. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – a megadott határidőn belül nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

 • A rendelés leadása előtt a Felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével, szerződött partnereink számára csak előzetes bejelentés után lehetséges az adatok módosítása.

 

 • A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. Az Online Áruházban az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

 

 • A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld.

 

 • A megrendelt terméket a Szolgáltató által megbízott futárszolgálat szállítja házhoz Magyarország határain belül, a rendelés leadást követő 2 héten belül. A megrendelt termékekre egységesen 900.-Ft kiszállítási díjat számolunk fel. Amennyiben a Felhasználó nem a banki fizetési lehetőséget választotta, úgy az áru átvételekor a futár részére kell a megrendelt termékek ellenértékét, valamint a futárköltséget megfizetni.

 

 • A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei az Online Áruházban a Fizetési és szállítási információk menüpontban olvashatók.

 

 • Amennyiben Felhasználó rendelését tévedésből vagy véletlenül adta le, a hibás rendelés leadását követően ügyfélszolgálatunkon a (+36) 1 919 3354-os telefonszámon, vagy az info@superwell.hu e-mail címen még a kiszállítás előtt minden további következmény nélkül lemondhatja.

 

 1. Kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezések

 

 • A Szolgáltató hibás teljesítse esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

 

 • Amennyiben a Felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 • A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

 

 • Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését, vagy kicserélését igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania.

 

 • A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A Szolgáltató mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

 • Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

 • A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

 

 • A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

 1. A szerződéstől való elállás

 

 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Felhasználó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül.

 

 • Amennyiben Felhasználó a termék átvételét megtagadja, úgy a szolgáltatásért díjat nem kell fizetnie. A visszautasított termék ára ebben az esetben nem kerül levonásra a Felhasználó bankszámlájáról. Szolgáltató köteles a visszaadott termék vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Felhasználó – választás szerint – a visszaadott termékekért cserébe másik terméket választhat. Visszafizetés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Felhasználó kifejezetten a hozzájárulását adja.

 

 • Amennyiben az elállási jog gyakorlása a termékek átvételével egyidejűleg valósul meg, úgy a terméket visszafuvarozzuk és a termékek visszaküldésének költségeit a Szolgáltató viseli.

 

 • Fentieken túlmenően a Felhasználó jogosult a szerződéstől a termékek kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett termékeket az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja.

 

 • Amennyiben a termékek átvételét követően él a Felhasználó az elállási jogával, úgy köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy átadni.

 

 • A Felhasználó az elállási jog gyakorlása esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek esetén, valamint olyan zárt csomagolású termékek esetén, amelyek természetüknél fogva a felbontást követően nem visszaadható termékek.

 

 • A Felhasználó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 • A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a hírlevél feliratkozáskor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

 

 • A felhasználó az előző pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adati közül.

 

 • Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az info@superwell.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat a +36 21 311-1886-os telefonszámon.

 

 • A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a; telefonszám: +36 90 520 217)

 

 • A tárhelyet biztosító szolgáltató: Unas Online Kft. Cím: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15 E-mail unas@unas.hu Telefonszám: +36 99 884 000 Fax: +36 99 505 377